ZGODNOŚĆ ODPISU, WYCIĄGU LUB KOPII Z OKAZANYM DOKUMENTEM

W przypadku poświadczenia zgodności z oryginałem wypisu notariusz stwierdza, że dokument odpowiada treści i wyglądu oryginału. W przypadku gdy okazany dokument posiada cechy szczególne, takie jak dopiski, poprawki, uszkodzenia – notariusz stwierdza to w poświadczeniu.

W celu sporządzenia odpisu lub wyciągu dokumentu, notariuszowi okazany zostaje oryginał dokumentu, zaś osoba okazująca dokument powinna stawić się w Kancelarii ze swoim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu).

Wynagrodzenie notariusza z tytułu poświadczenia zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wyniesie za każdą stronę dokumentu 6 złotych, do czego należy doliczyć podatek vat w stawce 23%.