UMOWA DOŻYWOCIA

(art. 888-902 Kodeksu cywilnego)

Umowa darowizny to umowa, na mocy której jedna strona, tj. darczyńca zobowiązuje się dokonać bezpłatnego świadczenia, kosztem swego majątku, na rzecz drugiej strony tj. obdarowanego. W polskim systemie prawnym darowizna jest czynnością dwustronną, a więc umową pomiędzy darczyńcą, a obdarowanym. Nie jest możliwe dokonanie darowizny bez wiedzy lub udziału obdarowanego. Dla swej ważności umowa darowizny wymaga zachowania formy aktu notarialnego, jeżeli jej przedmiotem jest nieruchomość gruntowa, prawo użytkowania wieczystego, prawo własności lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (art. 158, 237 Kodeksu cywilnego, art. 172 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych)

Poza w/w przypadkami, kiedy przedmiotem darowizny jest inne prawo majątkowe, formy aktu notarialnego wymaga jedynie oświadczenie darczyńcy. Nie zachowanie tego wymogu nie powoduje darowizny nie ważnej tylko wtedy gdy obiecane świadczenie zostaje spełnione.