PRZYJĘCIE LUB ODRZUCENIE SPADKU

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

- Oświadczenie spadkobiercy o przyjęciu lub odrzucenia spadku składa się przed Sądem (ustnie do protokołu) lub przed Notariuszem (forma aktu notarialnego),

- spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić,

- oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, np. sześciomiesięczny termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku z ustawy rozpoczyna się – zarówno dla spadkobiercy ustawowego powołanego w testamencie do spadku, jak i dla pozostałych spadkobierców ustawowych – z dniem, w którym dowiedzieli się oni z właściwego źródła o tym, że testament z uwagi na niezachowanie prawem przepisanej formy jest nieważny,

- brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku, za wyjątkiem przypadków, gdy spadkobiercą jest osoba niemającą pełnej zdolności do czynności prawnych albo osobą, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna,

- spadkobierca składający oświadczenie o przyjęciu lub odrzucenia spadku musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych,

- osoby prawne oraz jednostki organizacyjne składają oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku zgodnie z zasadami reprezentacji odnoszącymi się do tych podmiotów,

- proste przyjęcie spadku oraz jego odrzucenie w imieniu osoby niemającej pełnej zdolność do czynności prawnych wymaga zgody Sądu opiekuńczego pod rygorem nieważności,

- gminy i Skarb Państwa jako spadkobiercy ustawowi nie mogą odrzucić spadku oraz nie składają oświadczenia o jego przyjęciu, W Polsce podstawowymi aktami prawnym regulującymi problematykę oświadczenia o przyjęciu lub odrzucenia spadku są ustawa 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 rok, Nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 roku Nr 43 poz. 296 ze zm.).

Wynagrodzenie Notariusza za przyjęcie do protokołu oświadczenia o przyjęciu lub odrzucenia spadku wynosi 50 złotych netto (stawka maksymalna). Do taksy notarialnej należy doliczyć podatek vat w stawce 23% oraz taksę notarialną za wypisy aktu notarialnego w cenie 7,38 złotych brutto za stronę.