Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym dokonującym czynności notarialnych. Ich celem jest należyte zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Obowiązek ten ustaje w przypadku składania zeznań jako świadek przed sądem Notariusz Adrianna Kośmider-Pietras jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Prawa i Administracji).  Aplikację notarialną odbywała w kancelarii notarialnej w Szczecinie jednocześnie zdobywając przygotowanie teoretyczne w Warszawie, a asesurę notarialną odbyła w kancelariach notarialnych w Stargardzie Szczecińskim oraz w Szczecinie. Powołanie na stanowisko notariusza otrzymała we wrześniu 2013 roku. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:
 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia:
 • własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Notariusz