FUNDACJA

Fundacja to organizacja pozarządowa, której podstawą jest majątek przeznaczony przez jej założyciela (Fundatora) na określony cel.

Fundację charakteryzują następujące cechy:
- jest organizacją pozarządową,
- jest powoływana przez Fundatora (osobę fizyczną lub osobę prawną),
- ma wyodrębniony majątek,
- realizuje cel społecznie lub gospodarczo użyteczny, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami,
- jest organizacją nienastawioną na zysk,
- ma osobowość prawną,
- działa w oparciu o statut, tj. dokument, określający nazwę organizacji, jej cele, wewnętrzną strukturę itp.,
- jest rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- może prowadzić działalność gospodarczą, a uzyskane zyski przeznacza na swoją działalność statutową.

Do powstania fundacji konieczne są następujące akty prawne:
- oświadczenie Fundatora o ustanowieniu fundacji w formie aktu notarialnego, wskazujące na cel fundacji oraz wykazujące składniki majątkowe przeznaczone na realizację tego celu (zachowania formy aktu notarialnego nie wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie),
- ustalenie przez Fundatora statutu fundacji, określającego jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków; statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji,
- wpis fundacji do KRS.

Rejestracja fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym:
- fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
- fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego,
- wniosek o wpis do rejestru stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej składa się na formularzu KRS-W20 wraz z odpowiednimi do danego przypadku załącznikami.

W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę fundacji, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 rok, nr 46, poz. 203 ze zm.).

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:
- dane Fundatorów (osoby fizyczne): imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, adres dla doręczeń, PESEL, NIP, seria i numer dokumentu tożsamości,
- dane Fundatorów (osoby prawne lub inny podmiot): pełna firma/nazwa, dane przedstawicieli, adres siedziby, numery rejestru – KRS, REGON, NIP,
- firma Fundacji,
- cele Fundacji,
- sposób realizacji celów Fundacji,
- oznaczenie, czy Fundacja będzie miała możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,
- wysokość funduszu założycielskiego, a także sposób jego wniesienia (wkład pieniężny, aport – wkład niepieniężny); jeśli Fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą oznaczenie kwoty przeznaczonej z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą (nie mniej niż 1.000 zł),
- przedmiot działalności Fundacji (np. wskazanie numerów PKD) – jeśli Fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą.