DEPOZYT NOTARIALNY

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Z przyjęcia depozytu Notariusz spisuje protokół w formie aktu notarialnego.

Depozyt notarialny:
- to jedno z narzędzi zapewnia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami,
- o ustanowieniu depozytu notarialnego decyduje chwila złożenia pieniędzy,
- protokół z przyjęcia do depozytu winien szczegółowo określać warunki jego wypłaty lub wydania lub termin oraz osobę na rzecz której ma nastąpić wypłata lub wydanie; warunki te powinny być warunkami, których spełnienie można w sposób obiektywny stwierdzić (bez potrzeby dokonania ich interpretacji czy też oceny),
- Notariusz prowadzi dla depozytów specjalne konto bankowe.

Zalety depozytu notarialnego w przypadku sprzedaży nieruchomości czy też innych praw:
- w równym stopniu zabezpieczony interes sprzedającego jak i kupującego,
- informacja dla sprzedającego, iż kupujący posiada odpowiednie środki na nabycie nieruchomości,
- kupujący nie ma obowiązku wpłaty ceny na rachunek bankowy sprzedającego przed zawarciem umowy sprzedaży,
- cena sprzedaży czy też jej część znajdują się na rachunku bankowym Notariusza, który jest osobą zaufania publicznego,
- Notariusz przelewa cenę na rachunek sprzedającego dopiero po spełnieniu się warunków z protokołu przyjęcia do depozytu (np. zawarciu umowy sprzedaży, wydaniu lokalu, wpisu własności do księgi wieczystej itp.), zaś w przypadku gdyby umowa sprzedaży nie doszła do skutku – na rachunek wskazany przez kupującego.

W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę przyjęcia przez Notariusza papierów wartościowych albo pieniędzy do depozytu jest ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2008 roku Nr 189 poz. 1158 ze zm.).

Koszty złożenia do depozytu

Koszty złożenia do depozytu są uregulowane bezpośrednio w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 237) i wynoszą one połowę stawki maksymalnej.

Przykładowo przy kwocie 350.000,00 złotych składanej do depozytu Notariusza, wynagrodzenie Notariusza z tego tytułu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, może wynieść maksymalnie 1085 złotych netto. Do taksy notarialnej należy doliczyć podatek VAT w stawce 23% w kwocie 1334,35 złotych oraz ewentualnie taksę notarialną za wypisy aktu notarialnego po 7,38 złotych brutto za stronę.

Jeśli do depozytu składane są pieniądze, w chwili sporządzania przez Notariusza protokołu z przyjęcia depozytu, środki pieniężne muszą być zaksięgowane na rachunku depozytowym Notariusza.