DATA OKAZANIA DOKUMENTU – DATA PEWNA

Forma pisemna z datą pewną jest formą szczególną czynności prawnej. W określonych sytuacjach ma ona istotne znaczenie, jako że jej istotą jest skuteczność wobec osób trzecich, nieuczestniczących w danej czynności prawnej.

Notariusz poświadcza na okazanym mu dokumencie datę, a na żądanie stron także godzinę i minutę okazania tego dokumentu. W celu sporządzenia daty pewnej dokumentu, notariuszowi okazany zostaje oryginał dokumentu, zaś osoba okazująca dokument powinna stawić się w kancelarii ze swoim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu).

Nakazanie aby dana czynność prawna nosiła datę pewną wynika z konieczności przeciwdziałania możliwości antydatowania danej czynności. Najczęstszymi przypadkami poświadczenia przez notariusza daty okazania dokumentów są wszelkie dokumenty dotyczące praw autorskich (scenariusze filmów i programów telewizyjnych), umowy najmu czy też dzierżawy.

Wynagrodzenie notariusza z tytułu poświadczenia czasu okazania dokumentu (daty pewnej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wyniesie za każdą stronę dokumentu 6 złotych, do czego należy doliczyć podatek vat w stawce 23%.